Informacje o projekcie:

Projekt „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Działanie: FERS.01.03

Instytucja Organizująca Nabór: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2024-02-01

Data zakończenia realizacji projektu: 2027-01-31

Cel główny:

Podniesienie kompetencji wśród 594 z 660 (330K/330M) pracowników mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z obszaru Polski w zakresie planowania oraz wdrażania rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym lub niskoemisyjnych poprzez realizację szkoleń i doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi w okresie 01/02/2024-31/01/2027r.

Grupa docelowa:

 • Grupę docelową konkursu stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z obszaru Polski, przy czym będą to osoby zainteresowane planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zeroemisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ.
 • Do przedsiębiorstw objętych projektem zalicza się również przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (PES) zdefiniowane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1820, z późn. zm.), o ile prowadzą działalność gospodarczą.
 • Łącznie 660 osób (330 Kobiet i 330 Mężczyzn)
 • pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie (max.264 osoby).
 • w projekcie uczestniczyć będą co najmniej dwie osoby z przedsiębiorstwa, które w ramach swoich stanowisk pracy będą mogły zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń (co najmniej jedna z osób uczestniczących będzie reprezentowała wyższy szczebel menedżerski przedsiębiorstwa),
 • jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników (JDG) nie są wykluczone z udziału w projekcie
 • możliwość udziału wyłącznie w jednym projekcie realizowanym w ramach konkursu „GOZ-to się opłaca”
 • min 24 osób z niepełnosprawnością (OzN)

Rezultaty projektu:

 • Liczba pracowników objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii: 660
 • Liczba pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii: 594
 • Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii: 264
 • Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw, którzy uzyskali kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii: 238

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 8 953 707,18 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych i 18/100) i obejmuje dofinansowanie w kwocie 8 953 707,18 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem złotych i 18/100), ze środków europejskich w kwocie 7 388 599,16 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 16/100 złotych), co stanowi 82,52 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,

Obszar realizacji projektu:

 • Cały kraj

Realizator Projektu:

Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i wspólnicy sp. k. Specjalizacjami kancelarii jest obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych oraz obsługa podmiotów otrzymujących dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Eksperci Wielkopolskiej Grupy Prawniczej doradzają klientom publicznym i przedsiębiorcom w analizie regulacji prawnych, jak również w opracowywaniu i wdrażaniu strategii i rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz instrumentów zrównoważonego rozwoju. Prawnicy kancelarii komentują zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita” i wydawnictwa „Wolters Kluwer”. Jesteśmy twórcami programu „Asystent Postępowania”, służącego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz jedynej w Polsce „bazy wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia”. Obsługujemy m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie kontroli prowadzonych przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Posiadamy zasoby specjalistów i praktyków związanych z zamówieniami publicznymi i obsługą podmiotów biznesowych.

Dostępność cyfrowa