Uczestnictwo w projekcie odbywa się przez wybór jednej z trzech form wsparcia:

Każdy uczestnik może skorzystać tylko z jednej Ścieżki szkoleniowej (Ścieżka 1, 2 lub 3), a także z doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi

 1. Ścieżka szkoleniowa 1

  Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących łącznie:

  1a) kontekstu i podstaw GOZ w działalności przedsiębiorstw (część ogólna)

  1b) praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna)

 2. Ścieżka szkoleniowa 2

  Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna);

 3. Ścieżka szkoleniowa 3

  Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących wybranych praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia tematyczne części specjalistycznej);

 4. Doradztwo związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi (ścieżka 1b, ścieżka 2 lub ścieżka 3) - o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń.

Po ukończeniu szkoleń uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie o jego ukończeniu. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych oraz wypełnienie ankiety poszkoleniowej.

Ścieżka szkoleniowa 1 (46 grup x 10 osób)

Szkolenie składa się z części ogólnej (1a) oraz części specjalistycznej (1b).

Łącznie 4 dni szkoleniowe – 32 godziny. Część ogólna 1a) kontekst i podstawy GOZ w działalności przedsiębiorstw

 • Szkolenie w formie zdalnej (2 dni x 8 godzin = 16 godzin)
 • Szkolenie prowadzone przez jednego trenera
 • Działania szkoleniowe prowadzone będą w formie: 50% wykładu i 50% dyskusja oraz ćwiczenia

Część specjalistyczna 1b) praktyczne aspekty GOZ w działalności przedsiębiorstw

 • Szkolenie stacjonarne (2 dni x 8 godzin = 16 godzin)
 • Szkolenie prowadzone równocześnie przez 2 trenerów
 • Działania szkoleniowe prowadzone będą w formie: 40% wykładu i 60% dyskusja oraz ćwiczenia

Ścieżka szkoleniowa 2 (12 grup x 10 osób)

Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna). Łącznie 3 dni szkoleniowe – 24 godziny.

 • Szkolenia hybrydowe – 1 dzień w formie zdalnej oraz 2 dni w formie stacjonarnej (3 dni x 8 godzin = 24 godziny)
 • Szkolenia prowadzone równocześnie przez 2 trenerów
 • Działania szkoleniowe prowadzone będą w formie: 40% wykładu i 60% dyskusja oraz ćwiczenia

Ścieżka szkoleniowa 3 (8 grup x 10 osób)

Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących wybranych praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia tematyczne części specjalistycznej); Łącznie 3 dni szkoleniowe – 24 godziny.

 • Szkolenia hybrydowe – 1 dzień w formie zdalnej oraz 2 dni w formie stacjonarnej (3 dni x 8 godzin = 24 godziny)
 • Szkolenia prowadzone równocześnie przez 2 trenerów
 • Działania szkoleniowe będą dotyczyć jednego lub dwóch zagadnień tematycznych części specja.
 • Działania szkoleniowe prowadzone będą w formie: 40% wykładu i 60% dyskusja oraz ćwiczenia

Doradztwo związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi (część specjalistyczna)

Potrzeba realizacji doradztwa wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń, weryfikowana na podstawie ankiety poszkoleniowej.

 • Doradztwo dopiero po zakończeniu udziału w szkoleniu.
 • Max. 10 godzin na osobę. Łącznie 6600 godzin.
 • W umowie o udzielenie wsparcia zostanie określona, w jakim czasie od zakończenia szkolenia powinno zostać zrealizowane doradztwo dla każdego Uczestnika.
 • Efektem doradztwa będzie zaplanowanie lub zaprojektowanie nowego działania w przedsiębiorstwie, zgodnie z GOZ lub zmiany w dotychczasowych działaniach przedsiębiorstwa
 • Działania doradcze będą uwzgl. wykorzystanie cyrkularnych modeli biznesowych i narzędzi GOZ oraz wskazania możliwych źródeł finansowania
 • Wsparcie będzie odbywać się w siedzibie Projektodawcy, siedzibie przedsiębiorstwa biorącego udziału w projekcie lub w wynajętej sali.
 • Godzina doradztwa to 60 min.
 • Doradztwo w formie bezpośrednich spotkań, telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych stanowi 70% czasu doradztwa, 30% to samodzielna praca doradcy.
 • Dowodem potwierdzającym wykonanie doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi będzie „Formularz wykonania usługi doradczej” podpisany przez doradcę oraz osobę upoważnioną do reprezentacji MMSDP (zaw. dane teleadresowe MMSDP, listę uczestników doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, cel i zakres tematyczny doradztwa, w tym jasne wskazanie części doradztwa bezpośredniego i pracy własnej doradcy, miejsce, termin i czas wykonanego doradztwa).

Dostępność cyfrowa